2017-05-09

Prowadzone rejestry

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach:
• Archiwum Szpitala,
• Księga główna przyjęć i wypisów,
• Księga odmów i porad ambulatoryjnych w IP,
• Księga przyjęć AOS,
• Księga pracowni diagnostycznych,
• Księga porad ambulatoryjnych dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
• Rejestr zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych,
• Rejestr stwierdzonych chorób zakaźnych,
• Rejestr skarg i wniosków,
• Rejestr zamówień publicznych.

Zakończona dokumentacja indywidualna wewnętrzna oraz zakończona dokumentacja zbiorcza wewnętrzna jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami w Archiwum Szpitala.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Szpital udostępnia dokumentację medyczną poprzez:
    - jej wgląd w siedzibie Szpitala,
    - sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii.
    - wydanie oryginałów.

2. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi

a. w trakcie leczenia w oddziałach

 1. W trakcie pobytu w Szpitalu, pacjent, przedstawiciel ustawowy i osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo wglądu do indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczącej jego leczenia, za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub ordynatora oddziału.
 2. Dokumentacja zbiorcza udostępniana jest jedynie w zakresie wpisów dotyczących danego pacjenta.
 3. Udostępnianie dokumentacji /kserokopia lub odpis/ w trakcie hospitalizacji - następuje za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub ordynatora oddziału, zawsze po wcześniejszym złożeniu wniosku i pisemnej zgodzie Dyrekcji. Kserokopia dokumentacji jest wtedy wydawana przez sekretarkę medyczną, bezpośrednio w oddziale, z pominięciem Archiwum, po uiszczeniu należnej opłaty w kasie Szpitala zgodnie z obowiązującym cennikiem, na podstawie wystawienej faktury VAT.

b.w trakcie leczenia w poradniach

 1. Pacjent leczony w poradni, przedstawiciel ustawowy i osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta za pośrednictwem lekarza prowadzącego leczenie lub innej osoby upoważnionej przez kierownika AOS.
 2. Dokumentacja jest udostępniana (kserokopia, odpis) na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego i osoby upoważnionej przez pacjenta; w przypadkach pilnych (np. komisja lekarska, sąd) - dokumentacja wydawana jest niezwłocznie.

c. w pracowniach diagnostycznych

 1. Wyniki badań diagnostycznych wykonane w trakcie hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego są własnością szpitala i stanowią integralną część historii choroby; nie są tym samym własnością pacjenta i nie mogą być mu przekazane w oryginale.
 2. Wyniki innych badań diagnostycznych odbierane są osobiście przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną.

3. Udostępnianie dokumentacji po zakończeniu leczenia i na wypadek śmierci pacjenta

 1. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta, również po zakończeniu procesu leczenia.
 2. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Jeżeli pacjent nie wskazał takiej osoby, zgodę może wydać sąd lub prokurator.
 3. Pacjent lub osoba upoważniona do otrzymania kopii dokumentacji medycznej, zwraca się z pisemnym wnioskiem o jej wydanie bezpośrednio do Dyrektora Szpitala.
 4. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku i uiszczeniu należnej opłaty zgodnie z cennikiem Szpitala, kopia dokumentacji medycznej jest wydawana za pokwitowaniem w czasie od 3 dni do 2 tygodni; w sprawach bardzo pilnych niezwłocznie; w sprawach wymagających konsultacji z Radcą Prawnym Szpitala - do 1 miesiąca.

Wzór wniosku:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta.

4. Udostępnianie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym

 1. Udostępnianie dokumentacji pacjenta organom i podmiotom uprawnionym następuje na ich pisemny wniosek i zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta - na podstawie przepisów odrębnych, żądania udostępnienia dokumentacji, oświadczenia podmiotu uprawnionego o posiadaniu zgody pacjenta.
 2. Wydanie dokumentacji medycznej następuje na podstawie decyzji Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, po pobraniu stosownej opłaty zgodnie z cennikiem Szpitala, na podstawie wystawionej faktury VAT.
 3. Udostępnianie upoważnionym funkcjonariuszom policji, biegłym sądowym - po okazaniu nakazu prokuratora, upoważnienia i legitymacji służbowej.

5. Udostępnianie oryginału dokumentacji medycznej

Wydanie oryginału następuje na podstawie wniosku organu uprawnionego lub wniosku pacjenta, z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem.