2017-05-09

Statut szpitala

Tekst ujednolicony opracowany na podstawie:
- Uchwały nr XXX/840/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2013 r. poz. 1245),
- Uchwały nr XLIX/1696/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/840/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 maja 2014 r. poz. 2200),
- Uchwały nr LV/2105/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/840/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2014 r. poz. 4772).

 
STATUT
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. GROMKOWSKIEGO
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.
§ 2. Siedzibą Szpitala jest Wrocław.
 
Rozdział 2.
Cele i zadania Szpitala
 
§ 3. 1. Celem działalności Szpitala jest:
 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, szeroko pojętej działalności diagnostycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, profilaktyczno - wychowawczej;
 2. dążenie do osiągnięcia jak najwyższego zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 3. uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.
2. Do zadań Szpitala należy:
 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne;
 2. promocja zdrowia;
 3. realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i ochroną ludności.
3. Szpital zawiera umowy na realizację świadczeń zdrowotnych i zadań z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
4. W wykonywaniu zadań Szpital:
 1. współdziała z innymi podmiotami rynku medycznego;
 2. korzysta ze współpracy międzynarodowej na mocy odrębnych porozumień;
 3. współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo - badawczymi.
§ 4. Szpital prowadzi działalność inną niż działalność lecznicza, w zakresie:
 1. najmu, dzierżawy pomieszczeń, sprzętu, gruntu, urządzeń, narzędzi;
 2. prowadzenia działalności usługowej: hoteli dla pacjentów i gości, wypożyczalni;
 3. wykonywania usług technicznych.
 
Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Szpitala
 
§ 5. Organami Szpitala są:
 1. Dyrektor;
 2. Rada Społeczna.
§ 6. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.
 1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.
 2. Dyrektor działa przy pomocy: zastępców Dyrektora, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki, ordynatorów lub lekarzy kierujących oddziałami, kierowników działów i sekcji, specjalistów różnych dziedzin.
§ 7. 1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala jest Rada Społeczna, w składzie:
 1. Jako przewodniczący Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego.
 3. Dwóch członków wybranych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
 4. Przedstawiciel uczelni medycznej, której Szpital udostępnia jednostki organizacyjne na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
 6. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:
 • rezygnacji;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
 • choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
 • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • podjęcia zatrudnienia w Szpitalu;
 • wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem.
     7. W przypadku odwołania, albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, Sejmik Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był  przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.
     8. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 4 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.
     9. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
    10. Zadania Rady Społecznej określają przepisy ustawy o działalności leczniczej.
 
§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą przedsiębiorstwa o nazwie:
 1. Szpital im. J. Gromkowskiego, udzielający świadczeń szpitalnych w zakresie: chorób zakaźnych, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, geriatrii, gastroenterologii, pediatrii, neonatologii, immunologii klinicznej, reumatologii, nefrologii, pulmonologii, alergologii, psychiatrii dla dzieci i młodzieży oraz rehabilitacji;
 2. Ośrodek Świadczeń Ambulatoryjnych, udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie: transportu noworodka, gastroenterologii, chorób zakaźnych, profilaktyki i leczenia HIV/AIDS, gruźlicy i chorób płuc, hepatologii, neonatologii, pediatrii, nefrologii, alergologii, neurologii, immunologii klinicznej, reumatologii, okulistyki, stomatologii, ortodoncji, rehabilitacji i fizjoterapii, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, psychologii dzieci, żywienia klinicznego, chirurgii ogólnej i kompleksowego leczenia ran przewlekłych oraz świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego.
2. Działalność medyczna komórek i jednostek organizacyjnych udzielających świadczeń, o których mowa w ust. 1, wspomagają pracownie diagnostyczne, działy oraz komórki działalności niemedycznej - administracyjnej, samodzielne stanowiska pracy.
3. Organizację wewnętrzną Szpitala, w tym wykaz jednostek, komórek organizacyjnych, pionów, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Szpitala.
4. Na terenie Szpitala może działać szkoła dla dzieci i młodzieży leczonej w oddziałach. Zasady funkcjonowania, organizację i warunki ekonomiczne funkcjonowania szkoły określają przepisy odrębne oraz umowa zawierana przez Szpital z właściwymi organami.
 
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Szpitala
 
§ 9. 1. Szpital, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest roczny plan finansowy.