2017-05-09

Struktura organizacyjna

Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz.
Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:
 1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa wraz z podległą mu Naczelną Pielęgniarką,
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych,
 3. Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego,
Oddziałami szpitalnymi kierują ordynatorzy lub lekarze kierujący, a pozostałymi komórkami medycznymi i niemedycznymi kierują kierownicy. Pielęgniarki oddziałowe i koordynujące organizują pracę personelu pielęgniarskiego i sprawują nadzór merytoryczny nad jego pracą.
Strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego tworzą komórki organizacyjne pionu medycznego i pionu niemedycznego.
 
PION MEDYCZNY
W strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego funkcjonują przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego podległe Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa:
a) Szpital im. Gromkowskiego, w skład którego wchodzą jednostki organizacyjne:
    - Szpital im. J. Gromkowskiego,
    - Ośrodek Badań Laboratoryjnych;
 b) Ośrodek Świadczeń Ambulatoryjnych, w skład którego wchodzi jednostka organizacyjna:
    - Ośrodek Świadczeń Ambulatoryjnych.
 
W skład jednostki Szpitala im. J. Gromkowskiego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Centralna Izba Przyjęć:
  1. Izba Przyjęć Oddziałów Zakaźnych
  2. Izba Przyjęć dla Dzieci,
  3. Izba Przyjęć Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży;
 2. Oddziały szpitalne dla dorosłych:
  1. I Oddział Chorób Zakaźnych,
  2. II Oddział Chorób Zakaźnych,
  3. III Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
  4. IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  5. V Oddział Chirurgii Ogólnej z Blokiem Operacyjnym,
  6. VI Oddział Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii,
  7. VII Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Klinicznego,
  8. IX Oddział Chorób Wewnętrznych,
  9. X Oddział Chorób Wewnętrznych;
 3. Oddziały szpitalne dla dzieci i młodzieży:
  1. XI Oddział Pediatryczny,
  2. XII Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży,
  3. XIII Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
  4. XIV Oddział Pediatryczny – Pulmonologii i Alergologii,
  5. XV Oddział Pediatryczny – Nefrologii z Pododdziałem Neurologii,
  6. XVI Oddział Immunologii Klinicznej i Pediatrii,
  7. XVII Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci,
  8. XVIII Oddział Neonatologiczny.
 4. Dział Diagnostyki Obrazowej,
 5. Pracownia Endoskopii,
 6. Apteka Szpitalna,
 7. Sekcja Sanitarno – Epidemiologiczna,
 8. Lekarz Transfuzjonista,
 9. Komórki organizacyjne podległe Naczelnej Pielęgniarce:
  1. Centralna Sterylizatornia,
  2. Dietetycy,
  3. Pracownik Socjalny,
  4. Kapelan Szpitalny.
W skład jednostki Ośrodek Badań Laboratoryjnych wchodzi komórka organizacyjna:
 1. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.
 
W skład jednostki Ośrodek Świadczeń Ambulatoryjnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Dział Fizjoterapii:
  1. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,
  2. Pracownia Fizjoterapii.
 2. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży,
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin,
 4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
  1. Poradnia Chorób Zakaźnych,
  2. Poradnia Profilaktyczno – Lecznicza (HIV i AIDS),
  3. Poradnia Gastroenterologiczna,
  4. Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci,
  5. Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci,
  6. Poradnia Neonatologiczna,
  7. Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci,
  8. Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
  9. Poradnia Zaburzeń Odporności dla Dzieci,
  10. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,
  11. Poradnia Okulistyczna dla Dzieci,
  12. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci,
  13. Poradnia Hepatologiczna,
  14. Poradnia Stomatologiczna,
  15. Poradnia Ortodontyczna,
  16. Poradnia Neurologiczna,
  17. Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci;
 5. Ośrodek Żywienia Klinicznego,
 6. Transport Noworodka,
 7. Ambulatorium Ogólne
 8. Poradnia Chirurgii Ogólnej i Leczenia Ran Przewlekłych.
PION NIEMEDYCZNY
Komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne podległe bezpośrednio Dyrektorowi:
 1. Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  1. Sekcja Kadr,
  2. Sekcja Płac;
 2. Dział Organizacji i Sprzedaży Usług Medycznych
  1. Sekcja Organizacyjna,
  2. Sekcja Sprzedaży i Statystyki,
  3. Biuro Obsługi Zarządu:
   • Kancelaria,
   • Sekretariat;
 3. Dział Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
  1. Sekcja Jakości,
  2. Sekcja Dokumentacji Medycznej,
  3. Archiwum Zakładowe;
 4. Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
 5. Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych,
 6. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych,
 7. Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
 8. Rzecznik Prasowy,
 9. Sekcja ds. BHP.
Komórki organizacyjne podległe Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównemu Księgowemu:
 1. Sekcja Finansowo – Księgowa,
 2. Sekcja Analiz Ekonomicznych i Kontrolingu.
Komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne podległe Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych:
 1. Dział Logistyki i Administracji,
 2. Dział Infrastruktury Technicznej,
 3. Dział Informatyki,
  1. Sekcja Oprogramowania,
  2. Sekcja Infrastruktury Informatycznej;
 4. Sekcja Umów i Zamówień Publicznych,
 5. Sekcja ds. Ochrony P.POŻ.