2017-05-09

Struktura wlasnościowa

Właścicielem użytkowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego gruntów, budynków i budowli, które zostały przekazane na jego rzecz w nieodpłatne użytkowanie, jest Województwo Dolnośląskie.

Majątek Szpitala

1. Wartość majątku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego określają:

  1. Fundusz założycielski.
  2. Fundusz zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem otrzymanym od jednostki samorządu terytorialnego. Przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości - budynki i obsługujące je obiekty infrastruktury wraz z gruntem, na którym są posadowione pozostają dalej własnością jednostki samorządu terytorialnego, jednak na mocy art. 3 ust.1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, stanowią aktywa kontrolowane przez Szpital, wykorzystywane do świadczenia usług medycznych, a zatem zapewniające Szpitalowi korzyści ekonomiczne.

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.
4. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:

  1. Zysk netto.
  2. Kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
  3. Kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 lipca 2011 r.

5. Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:

  1. Stratę netto.
  2. Kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.